هتل Wythe بروکلین ؛ پیشنهاد یک فضای کار ایده آل در دنیای کرونایی