شهر و سینمای نئورئالیسم ایتالیا | تاریخ معماری و شهر در سینما ۵
شهر و سینمای نئورئالیسم ایتالیا | تاریخ معماری و شهر در سینما ۵
ژانر فیلم شهری آلمان | تاریخ معماری و شهر در سینما ۴
انگلی در پس یک خانه؛ نگاهی معمارانه به فیلم برنده اسکار ۲۰۲۰
شهر تاریک و گاتهام سیتی
تاثیر شهر در شکل گیری هالیوود؛ تاریخ معماری و شهر در سینما ۳
فیلم متروپل؛ شهر در آثار مسعود کیمیایی
نیویورک؛ پاد آرمان شهر سینمایی
از قورباغه تا اکباتان؛ نگاهی از دریچه شهر به ساخته جدید هومن سیدی
نمایش های نخستین و نیکول ادئون ها | تاریخ معماری و شهر در سینما ۲