طراحی فست فود پونه

About the project

پروژه جنب هتل آزادی در خیابان امام خمینی تبریز به مساحت ۴۰۰ متر مربع می باشد و در دو طبقه طراحی شده است.

طراح: آیدا خاکزاد

1399.09.08
آقای مهدوی
Share