طراحی دبستان دخترانه

About the project

 رویکرد اصلی این طرح سفر(Traveling) می باشد که دانش آموزان، مدرسه را مانند یک فضا یا کهکشان  بپندارند که در تمامی نقاط آن که بر اساس هوش های هشت گانه طراحی شده است گردش داشته و فعالیت کنند. هدف از این راهبرد شناسایی استعدادها و آماده سازی دانش آموزان برای شغل های اجتماعی آینده آن ها می باشد. متناسب با رویکرد تورهای مسافرتی آموزشی در نقاط  مختلف مدرسه برای دانش آموزان در نظر گرفته می شود.

طراحی: شیوا غزنوی

1399
طرح پیشنهادی
Share