طراحی داخلی دفاتر اداری کارخانه هستی بوبین کار

About the project

پروژه در بیست کیلومتری تبریز به مساحت ۲۰۰ مترمربع واقع شده است. شامل طراحی شش اتاق اداری کارخانه و لابی ورودی در فضای صنعتی با سقف شیبدار، که سعی شده دیوارهای آجری و سازه سقف سازه‌ای شیب‌دار پروژه در طراحی داخلی حفظ شود.

طراح: آیدا خاکزاد

1395.04.15
کارخانه هستی بوبین کار
Share