طراحی یک کتابخانه

About the project

طراحی داخلی این کتابخانه با رویکرد شخصی سازی فضاهای داخلی در نظر گرفته شده است. این شخصی سازی فضا در قالب های مختلف، همچون شخصی سازی گروهی و شخصی سازی فردی در نظر گرفته شده است. همچنین از دیگر شاخص هایی که این پروژه را تعریف میکند توجه به محیط های خصوصی ، نیمه خصوصی و عمومی است که باعث بخش بندی شده فضاها با این معیار شده است.

طراح داخلی: فرشته زیبان

1396/10/20
خانم مهندس موسی پور
Share