طراحی یادمان شهدا اوج

About the project

پروژه ی یادمان شهدای آوج با الهام گرفتن از مثلث خیام و در فرمی با مفهوم عروج برای شهدای آوج قزوین پیشنهاد داده شده است. این طرح دارای سایتی وسیع بوده که طراحی سایت در آن برای جذب مخاطب از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. متریال های انتخابی با در نظر گرفتن اقلیم منطقه انجام شده است.

تیم طراحی: شیوا غزنوی- علی محمد زاده- مهتاب پزشگی فر- فرشته جعفری آذر- ساینا کمانجی

1398
طرح پیشنهادی برای مسابقه یادمان شهدای آوج
Share