رزومه شخصی

ceff13120d2e8f6f979ac22558c9d15c

حدیثه زاده مهدی

عضو کانون معماران و شهرسازان
سوابق اجرایی

  • عضو کانون معماران و شهر سازان (١٣٩٨- ادامه دارد)
  • طراح و مهندس معمار در شرکت های معماری (١٣٩۶- ادامه دارد)
  • شبیه ساز پروژه های معماری به صورت دور کاری
سوابق پژوهشی
  • ارائه مقاله با عنوان : “فضای آرامش بخش در خانه بررسی مؤلفه های محیطی تأثیرگذار برای بهبود کیفیت خانه” – همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران، معماری و شهرسازی (١ آذر ١٣٩۶، تبریز)
  • اراده مقاله با عنوان : ” بازشناسی نگرش های اسلامی، عرفانی و شرقی مفهوم طبیعت” – سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی عمران، معماری و طراحی شهری ( ١۴ ال ١۶ شهریور ١٣٩٧ ، دانشگاه هنر اسلامی تبریز)
  • ارائه مقاله با عنوان : ” مقایسه تطبیقی نمود طبیعت ر آثار معماری معاصر شرق و غرب ( بررسی آثار آندو و رایت)” – سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی عمران، معماری و طراحی شهری ( ١۴ ال ١۶ شهریور ١٣٩٧ ، دانشگاه هنر اسلامی تبریز)
  • انتشار مقاله با عنوان: ” روان بخشی فضاهای طبیعی در محیط انسان ساخت؛ آرامش بخشی فضاهای سبز طبیعی ” – دو فصلنامه علمی-تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی ، سال سوم، شماره سه ، شهریور ١٣٩٧ . جلد ٢)

مهارت های من

Autocad ۸۵%
٣dsmax ۸۰%
Vray ۹۰%
Photoshop ۹۰%
Revit ۹۰%
Sketchup ۹۰%
popup-video-poster-01-1170x600 (1)

حدیثه زاده مهدی

پروژه هایی که من در آن ها نقش داشتم

۱
آموزش
...
۲
پژوهش
...
۳
طراحی
...
۴
رویداد
...
۵
نوآفرینی
...