​کتاب سال

کتاب چهارسالنامه کانون معماران و شهرسازان گزارشی از فعالیت های این سازمان از سال ١٣٩۴ تا ١٣٩٧ می باشد که از طریق لینک زیر قابل مشاهده و دانلود می باشد​