معماری دوران پسا کرونا؛ 7 راهنمای طراحی برای تحولات ایمن
پارک Precollinear؛ تبدیل فضای متروک قطار شهری به پارک
6 تغییری که ویروس کرونا به طراحی خانه های ما تحمیل کرد