شهر و سینمای نئورئالیسم ایتالیا | تاریخ معماری و شهر در سینما 5
ژانر فیلم شهری آلمان | تاریخ معماری و شهر در سینما 4
انگلی در پس یک خانه؛ نگاهی معمارانه به فیلم برنده اسکار 2020
شهر تاریک و گاتهام سیتی
تاثیر شهر در شکل گیری هالیوود؛ تاریخ معماری و شهر در سینما 3
فیلم متروپل؛ شهر در آثار مسعود کیمیایی
از قورباغه تا اکباتان؛ نگاهی از دریچه شهر به ساخته جدید هومن سیدی
نمایش های نخستین و نیکول ادئون ها | تاریخ معماری و شهر در سینما 2
فضا در هزارتوی درخشش
افکت قطار | تاریخ معماری و شهر در سینما 1