معماری دوران پسا کرونا؛ 7 راهنمای طراحی برای تحولات ایمن
Urban Bloom؛ پروژه ی تبدیل پارکینگ به فضای شهری
پارک Precollinear؛ تبدیل فضای متروک قطار شهری به پارک
کوچه باغ Yangon؛ فضای سبز چند عملکردی در درون یک کوچه