شهر و سینمای نئورئالیسم ایتالیا | تاریخ معماری و شهر در سینما 5
ژانر فیلم شهری آلمان | تاریخ معماری و شهر در سینما 4
نمایش های نخستین و نیکول ادئون ها | تاریخ معماری و شهر در سینما 2
افکت قطار | تاریخ معماری و شهر در سینما 1