شهر و سینمای نئورئالیسم ایتالیا | تاریخ معماری و شهر در سینما 5
ژانر فیلم شهری آلمان | تاریخ معماری و شهر در سینما 4