خانه Calena House، پیوند معماری گذشته با سبک زندگی کنونی